Img 20170409 112210

Even Fire Cannot Stop Faith

 It's the season of festivals..Most of us might have watched this typical scene.. A temple in a village..Amidst a forest from which one is not supposed to collect even firewood.. The forest of the Gods.. Sacred forests.. Once in a year, the celebrations in the midst of this serene greenery...A beautiful red brick and red tiled little sanctorium..In the evening Wood being piled up so high that as children we felt it would reach heaven..Then at night  the great bonfire and the burning embers follows..The next morning a man possessed with the spirit dressed elaborately in green and white robes of nature, danced n rolled over the embers.. People followed him and walked on those embers emerging unhurt.. Children standing around watching it all with awe.. People who made mistakes would get hurt..they would say and the good ones would remain unhurt walking over the embers.. Well, we know now that speed matters..the quicker one walks, lesser the hurt.. We say it's simple science..And the spirits are just an outcome of the fits of a mentally ill individual.. Some brush the whole thing off as a superstition..

 But there's something that caught my fancy here..There was a moral side to it..We were a God fearing community and we erred less..These traditions and the spirits made us confess our sins.. And we sinned less out of fear of the unknown.. 

As we drifted away from these beliefs we started unconsciously denying and destroying what was rightfully not ours.. We fell in love with the cities..We went away.. We relate ourselves to the soil no more.. Our relationships are virtual now within the social network.. Not with the living breathing Earth.. Our community was a community of farmers..

 Now, we don't think about that plastic bag we threw out of our car yesterday, watching exotic animals on our phone! Watching  animals that are close to extinction because of the way we have been dominating and destroying earth.. We are so (in)sane that we believe in Bitcoin and Paper Currency which actually works only because of our wonderful imagination.. What's money? Isn't it a bundle of papers afterall?

And far away in a village.. People believe in spirits and they don't let anyone destroy their sacred forests..They are ready to fight tooth and nail for their gods and their forests..Half of Kodagu breathes a clean air today because of these forests.. People walk over the fire for the sake of inherent faith in their gods.. I don't know if their gods protect them.. But these people do protects gods and their abode - the forests..Faith can do wonders..Don't you think so?

   

Comments

Other articles

Untitled1

 ಮಾತ್ ಒಂದ್! ಅರ್ಥಗ ಎಷ್ಟೋಂದ್!!

14 May 2018

  ವ್ಯಾಸರಾಯ ಗುರುದ್ ಸಬೆಲಿ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ್‍ನ ಕೇಳ್ವೆ - ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವೇಂತ? ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೆನೂಂತ ಕನಕದಾಸರ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ವೆ. ಗುರುನ ಬುಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ಕೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದೆ. ಗುರುಗೆ ಆ ಮಾತ್‍ದ್ ಗೂಢಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕನಕದಾಸರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳ್ವೆ. ನಾನುತೇಳಿರೆ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಕೆ ಆದೆಂತ ಕನಕದಾಸರ್ ತನ್ನ ಮಾತ್‍ದ್ ಅರ್ಥನ ತಿಳಿಸುವೆ!!

  ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ದಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ, ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಒಂದೊಂದ್ ಬರಿಲಿ ನಿತ್ತಿದ್ದವೆ. ದುರ್ಯೋದನ ತನ್ನ ಪರ ಯುದ್ದ ಮಾಡಿಕೆ ನಿತ್ತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಂಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಒಳೋಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದದೆ.  ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಆಗಿದ್ದದೆ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಅಪ್ಪ ದ್ರುಪದ - ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜ. ದ್ರುಪದ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣಾ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮುನಿದ್ ಗುರುಕುಲಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತಂಗ. ಓದ್ ಮುಗ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ದ ರಾಜ್ಯನ ಕೊಟ್ಟನೇಂತ ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣಂಗೆ ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಂವ, ರಾಜ ಆದ ಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಂಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟದೆ! ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಂಗೆ ದ್ರುಪದನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟ್ ಇದ್ದದೆ. ದುರ್ಯೋದನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ತಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕಂಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಬರೀ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಬದ್ಲ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರಿಗೆ ಅಂವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಂತೇಳಿ - ನಿನ್ನ ವೈರಿ ದ್ರುಪದನ ಮಂಙ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಂತ ದ್ರುಪದನ ಹೆಸ್ರ್‍ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ದೆ!! 

  ಮಾತ್ ಹುಟ್ಟುದು ಮನ್ಸುದು ಆಲೋಚನೆಂದ. ಆಲೋಚನೆಗ ಸದ್ದ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾಕನ ಮಾತ್ ಆದೆ. ಮನ್ಸುದು ಆಲೋಚನೆನ ಮಾತ್‍ಲಿ ಹೇಳಿಕನ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಸೀದ ಆಗಿ ಹೇಳುವೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಕನಕದಾಸರ ತರ ಗೂಢಾರ್ಥಲಿ ಹೇಳುವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ದೋಷಲಿ ಹೇಳುವೆ. 

ಆಡುವ ಮಾತ್‍ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಕ್ ಸಲ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾತಾಡೊಕುತೇಳುವ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ ನಾನ್ ಲೇಖನ ಬರೆಯಕನ! ನಾನೇ ಬರ್ದ ವಾಕ್ಯನ ಓದುಗರ ಸ್ಥಾನಲಿ ನಿತ್ತ್‍ಕಂಡ್ ಓದಿರೆ ನಂಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ಬರವಣಿಗೆಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್‍ನ ಎಲ್ಲವ್ಕು ಅರ್ಥವಾಗುವಂಗೆ ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೆ ಅವಕಾಸ ಉಟ್ಟು. ಅದೇ ನಾಕ್ ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕನ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾತಾಡಿರೆ ಹೋತ್. ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿಕೆ ಅವಕಾಸ ಇಲ್ಲೆ. ಮಾತಾಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅವಕಾಸ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತ್ ಇರ್ದುಲ್ಲೆ!!

  ಆಡುವ ಮಾತ್‍ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಿರೂ ಅವರವರ ಬುದಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕಂಡವೆ! ಹೇಳುವವರ ತರ ಕೇಳುವವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಇರವ್, ಕೆಲವ್ ಅತೀ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಇರವ್ ಇದ್ದವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕಣದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಇರವ್ ಒಳಗೊಳಗೇ ಬೇಜರ ಮಾಡಿಕಂಡರೆ, ಜಗಳಗಂಟರ್ ತಮ್ಮ ಅತೀ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಂದ ಜಗಳಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ ಬುಟ್ಟವೆ! ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ದೋಷಂದ  ಒಂದೊಂದ್ ಮಾತ್‍ಗಂತೂ  ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ, ಕಿವಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ!!

ಮಾತು
(ಆಡುವ ಮಾತು = ಕೇಳುವ ಮಾತು)

- By: CHENGAPPA Holekare

Read More
Img 20171008 100724 048

ನಾ ನಿಂಗಾಗಿ........

08 Oct 2017

ನನ್ನಾಸೆನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನೀತೇಳೀ 

ನನ್ನದೆನ ನಿಂಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆ......

 

ನೀ ನನ್ನ ಮನ್ಸ್ ನ  ಕನ್ಸ್ ನ  

ಉಯ್ಯಾಲೆನ , ಸಂತೆಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟೆ.....

 

ಅಂದರೂ ನೀ ಬರ್ವ ದಾರಿಲಿ 

ಪೋರ್ಲುಲಿ ಅರಳ್ದ  ಹೂವಾಗೀ ನೆಲಕುರುಳಿ ಬುಟ್ಟೆ...

 

ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲದೆನೋ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತೀಲಿ 

ಕನ್ಸ್ ನ ಮಂಟಪನ ಕಟ್ಟಿಬುಟ್ಟೆ.......

 

ಎಷ್ಟೋಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟ್ , ಮನ್ಸ್ ನ 

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆನೆ ಬೀಸ್ವ ಗಾಳಿಲಿ ತೇಲಿಬುಟ್ಟೆ....

 

ತೇಲಿಬುಟ್ಟರೂ , ಸರೀತೇಳಿ  ನಾ ನಿಂಗಾಗಿ

ಈ  ಜೀವನಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಪುಲಿ ಕಳಿಯಕೆ ಕುದ್ದುಬುಟ್ಟೆ.....

Read More
Devva

ಬೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ದೆವ್ವ!!

14 Apr 2018

              ಹೊಸಾ ಐನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಾಲ್ ಲಿ ಸೇರ್ದ ಕುಟುಂಬದವ್ಕೆ ಅಂದ್ ಏನೋ ಕುಸಿ!! ಪಂಡ್ ನ ಕಾಲಲಿ ಪಾಲ್ ಪತ್ತಂಡೆ ಆಗಿ, ಎಲ್ಯೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕ್ ಲ್ ಕುದ್ದಿದ್ದ ಹಿಂಕ್ ಲ್ ಗೆಲ್ಲಾ  ಇಂದ್ ಮಕ್ಕ,ಮೊರಿ ಸಮೇತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್  ಸೇರ್ಯೊಳೊ. ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬದ "ಧರ್ಮನಡಾವಳಿ". ಹೆಚ್ಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಕ್ಕಲ್ಯಕ್ಕಲೆ 50 ವರ್ಷನೇ ಕಳ್ದಿರ್ದು ದೆವ್ವಂಗಳಿಗೆ ಕೋಲ ಕೊಟ್ಟ್. ಒರ್ ಮಾಡ್ ಲಿದ್ದ ದೆವ್ವಂಗಳ ಚಾವಡಿ ಒರ್ದ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಗೆ, ಮಣಿಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುತ್ತ ಕೂಡಿ ಮೊಣ್ಣಡಿಗಾತ್. ಮನೆಯವೂ ಊರ್ ಬುಟ್ಟವೂ ದೆವ್ವಂಗಳ್ನೂ ಮರ್ತೊ. ಹಂಗೆತ ಮಾಯೆಗ ಬುಡುವೊನ??!! ಹೋದಲ್ಲಿ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರವು!! ಎಡಗಾಲು ಎಡವದಂತೆ, ಮುಡಿದ ಹೂ ಬಾಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕಂಡಿರವಲ್ಲನ?? ಅವೇ ಮಾಯೆಗಳೂ ಸತ್ಯತೆ ತೋರ್ಸಿಕೆ ಸುರುಮಾಡ್ದೊ.. ಈಚೆ ಮನೆಯವನ ಕೋಳಿ ಕಾಣೆ. ಆಚೆವನ ಹೂಡುವ ಕಡ್ಪದ ಹೋರಿ ಕಾಣೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಂದಂತೂ ಕಟ್ಟಿಕಂಡ ಗೂಡೆನೇ ಕಾಣೆ!! ಮೊದ್ವೆ ಆಗದೆ ಕುದ್ದ ಮನೆ ಮಕ್ಕ ಅದೆಷ್ಟೋ!! ಆಗ ನೆನ್ಪಾದೇ ದೆವ್ವಗಳ ; ಅವ್ಗಳ ಎದ್ರ್ ಸದೆ ಈ ಉಪದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೆ!!!

                    ಹಿಂಗೇ ಬುಟ್ಟರೆ ಸಂತಾನ ಅಳ್ದ್ ಹೋದುತ ಹೆದ್ರಿದ ಕುಟುಂಬದ ಮೂತರ್ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿತಲೆಗೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ, ಕಾಡ್ ಲಿ ನೆರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹುಡ್ಕಿದಾಂಗೆ ಹುಡ್ಕಿ ಹುಡ್ಕಿ ಕೇರಳಂದ ಒಬ್ಬ ಜೋಯಿಸನ ಕರ್ಸಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಬುಡ್ಸಿ ನೋಡೊನೋತಾತ್. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದವ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸರಿ ಆದೋ?? ಅಂವ ಹೇಳ್ದ್ ಇವಂಗಾಕಿಲೆ. ಇಂವ ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲಾ ಅವ್ಕೇ ತಪ್ಪೇ!! ನಾ ಹೇಳ್ದ ಜೋಯಿಸನೇ ಆಕುತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ರೆ.. ನಾವ್ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡ್ದ ಜಾಗೆಲೇ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೆ ಒಳ್ಳದ್ ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಕುಟುಂಬ ಜಗಳ ಕೋಮಣ ಜಿಡ್ಡ್ ಎಲ್ಯಾರ್ ಬುಟ್ಟ್ ಹೋದೋ?? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮುಡಿಗೆ ಮೂರ್ ಸೇರ್ ಯಾಗೋಳು ಜಳ್ಳೇ!! ಏನೆಲ್ಲಾ ಉರ್ಡಪತ್ತ ಆಗಿ ಕಡೆಗೂ ಒಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನ ಐನ್ ಮನೆ, ದೆವ್ವದ ಚಾವಡಿಗ ಎದ್ದ್ ನಿತ್ತೊ. ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕವು ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಯಂಡೇ ಒಳೊ. ಎಂತ ಮಾಡ್ದು. ಕಾಯರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡೆಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ?? ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಇರ್ಕಾಕನ ಹೊಸ ಐನ್ ಮನೆ ಒಕ್ಕ್ ಲ್ ಗೆ ಸೇರ್ದ ಕುಟುಂಬದವ್ಕೆಲ್ಲಾ ಏನೋ ಕುಸಿ ಆದರೆ  ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೆವ್ವ ನೋಡಿಕೆ ಜಾಲ್ ಲಿ ಸೊಕ್ಕುದೇ ಹಬ್ಬ. ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕ ತಂದ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಕೊಳಗನೇ ಎರ್ಕಿ ಸೂಸಿಟು. ಮೂಲೆಲಿ ಕುದ್ದ ಅಜ್ಜಿಕಗಳೆಲ್ಲಾ ಪಂಡ್ ಲಿ ದೆವ್ವ ನಡಿತಿದ್ದದರ ಹೇಳಿಕಂಡ್ ಚಪ್ಪ್ ತೊಳೊ!!

                    ಹರ್ಸಯ ಕಳ್ದ್, ಕೆಂಚಿರಾಯನ ಪೂಜೆನೂ ಮುಗ್ದಾಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಂಡಾರ ತೆಗ್ಯಕೆ ಹೊರ್ಟೊ. ಮೊಗ, ಮೂರ್ತಿ ಹಿಡ್ದವರ ದರ್ಸನ, ದರ್ಪುದರ ನೋಡಿಕೇ ಪೊರ್ಲು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಜನರ  ನಡೂಂದ ಕೇಳ್ದ ಆರ್ಭಟೆಗೆ ಮೊಡ್ಯಾಳನ ಕೈಂದ ಚೊಂಬ್ ರೆಟ್ಟಿ ಬೀಳದ್ ಪುಣ್ಯ!! ನೋಡ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆಕೊಡಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಜ್ಜ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲದೆ ದರ್ಪುತೊಳೊ. ಹಾರಿಕಂಡ್ ಹಾರಿಕಂಡ್ ಭಂಡಾರದವ್ರ ಎದ್ರೇ ಬಂದ್ ಎತ್ತಿದೊ. ಮೊಡ್ಯಾಳ ಎಷ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಕಿರೂ ನಿಲ್ಲ್ ತನೇ ಇಲ್ಲೆ. ಕಡೆಗೆ ಮೂತರೇ ಬಂದ್  "ಯಾರ್  ನೀ?"ತ ಕೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ "ನಾ ಮಾಯೆ.. ನಾ ಮಾಯೆ!!". ಅದರ ಕೇಳಿ ಕೈಲಿ ಬೆತ್ತ ಹಿಡ್ಕಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಬೆನ್ನ್ ಗೆ ರಪ್ಪತ ಬೀಸಿದೇ 'ಕುದ್ರಲ್ಲಿ'ತ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಣ್ಕ್ ಸಿತ್. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಮರಂದ ಜಾರ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಪಿದ ಕರ್ಗೆಲ್ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿನಾಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಗೊರ್ಗಿ ಕುದ್ದೇ ಹೋದೊ. ಆದರೂ ದರ್ಪುದು, ಕಣ್ಣರ್ಳುಸುದು ನಿತ್ತತ್ಲೆ. ಅಂತೂ ಭಂಡಾರ ತೆಗ್ದ್, ಕೋಲ ಕಳ್ದ್ ನೆಂಟ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಾ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿದೊ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ದ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಹನೀಸೂ ಮೊಸ್ಗಿತ್ಲೆ. ಕಣ್ಣ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೇ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಮಾಡ್ತೊಳೊ. ಕಡೆಗೆ ಮೂತರೇ ಹೋಗಿ "ಯಾರ್  ನೀ?" ತ ಗಡ್ಸ್ ಲಿ ಕೇಳ್ದೊ. "ನಾ.. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ... ಗುಡ್ಡೆಕೊಡಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ!!" ಎಲ್ಲವು ಅಡ್ಡಡ್ಡಾ ಬಿದ್ದ್  ನೆಗಾಡ್ರೆ, ಬೊಳ್ಪೂಂದಿತ್ತ ಚುರ್ಕರ ಕುದ್ದ್, ಚಿನ್ನೆರ್ಪಿ ಮರಗಟ್ಟಿಹೋದ ಕಾಲ್ ನ  ಬುಡ್ಸಿಕಾಗದೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ತಬ್ಬುರ್ಸುತುಟ್ಟು. ಕಡೆಗೆ ನಾಕ್ ಹೈದಂಗ ಬಂದ್, ಎತ್ತಿಕಂಡ್ ಹೋಗಿ, ಕಾಲ್ ಗಳ ನೀಂಡ್ಸಿ ಬೆರ್ಚಪ್ಪನಾಂಗೆ ಜಾಲ್ ಕರೆಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೊ!!!

(ಕಥೆ ಹೇಳ್ದವು: ದೇವರಮನೆ ಶ್ರೀ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ, ಪೂರ್ಲಪ್ಪಾಡಿ)
(ಬೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ದೆವ್ವ!! : An Arebhashe Articles of Gowdas)

ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಂಟುಕಾಡು

Read More
Coorg coffee 750x500

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್....

27 Dec 2017

ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್

ಕೊಡಗು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬಾಂಡ್

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ಕಂಡದೆ ಕಾಫಿ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡ್ದರೆ ಕಾಫಿ...Be happy

ಹಚ್ಚ ಹಸ್ರ್ ಲಿ ಮನೆನ ಹಿಂಬದಿ ಮುಂಬದಿಲಿ ಪೊರ್ಲುಲಿ ಹಾಕೊಳೋ ಹತ್ತಾರ್ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ..

ಬೊಳ್ಪುನ ಗಾಳಿಲಿ ಪೊರ್ಲುನ ರಾಗಲಿ ನೂರಾರ್ ಹಕ್ಕಿಗ ಹಾಡ್ವೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ...

ಗಿಡಲಿ ಇದ್ದ ಎಲೆಗ ಸೇರಿ ಎಲೆನ ನಡುಲಿ ಕಾಫಿ ..ಹಸ್ರ್ , ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣ್ ಗಜೋಡಿ.. ಎಲ್ಲವೂಕ್ಕೂ ಕಂಡದೆ ಬಲು ಮೋಡಿ

ಬಿಸ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ ಮಳೆನೆ ಬರ್ಲಿ educated ಇರ್ಲಿ uneducated ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂಕ್ಕೂ ಯಾವುದೆ recommendation ಇರ್ದೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ...

ಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್

ಕೊಡಗು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಫಿ ಬಾಂಡ್....

 

✍ಕೊಕ್ಕಲೆ ಮಾಲಿನಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ

Read More
546932 393901077345140 2101282289 n1

Arebhashe dialect

28 May 2017

  Arebhashe is a dialect of Hale Kannada and Tulu languages. It is spoken by more than 4,00,000 people, particularly Hindus in the Gowda community in the regions of Kodagu and Sullia of Dakshina Kannada in the Indian state of Karnataka.

  Linguists have suggested that the word Arebhashe means 'half-tongue,' from the Arebhashe word "a're" meaning "half" and bhashe, meaning "speech." Arebhashe pronunciation and accent are distinct from Kannada.

  Arebhashe is written in the Kannada script. The Arebhashe dialect is believed to have originated during the transformation of Hale Kannada to Hosa Kannada, and according to some historians the dialect may be five-hundred years old.

  Arebhase Gowdas is a major ethnic group in Kodagu and parts of Dakshina Kannada district and has significant populations in Mysore, Mangalore and Bangalore. Arebhase Gowdas also called ‘Kodagu Gowdas’ and ‘Arebashe gowda’. Sullia is the origin place of Arebhashe Gowdas which was part of Kodagu during Haleri dynasty rule. The group consists of hundreds of families locally called ‘Mane’ each family has the separate name and each family has the main home called ‘Doddamane’ where family members gather in the traditional and ritual occasions.

  The population of the community is around 400,000 in South Canara and Kodagu, they are passionate about hunting, playing and revelry, and celebrate festivals like Puthari, Kaveri Sankramana, Kailpoldu and other local festivals.

  Arebhashe Gowdas are landowners and planters, and they grow coffee, pepper and ginger as their cash crop, apart from cash crop vegetables and other spices are grown for their own consumptions and even for sale. Agriculture is not only the income source of the ethnic group but they have private business and Jobs in government and private sectors and many notable peoples in various sectors.

  Dakshina Kannada rebelled against the British and Kalyanaswamy’s flag used during the Sullia rebellion it was hoisted by Guddera Appaiah in 1837, the symbol in the Flag is used as a logo of Arebhashe Gowdas.

Notable people:

  • Guddemane Appaiah: Freedom fighter from Kodagu (1834 to1837)
  • Kedambadi Rama Gowda: Freedom fighter, who fought against British Rule during 1835-1839.
  • Shri. Nidyamale Somana: Member, First Lok Sabha (1952–1957)
  • Dr. Kurunji Venkataramana Gowda: Founder and President of AOLE
  • Dr. K V Chidananda Gowda: Former Vice Chancellor, Kuvempu University and NASA Scientist
  • Dr.Purushothama Bilimale: Director of American Institute of Indian Studies (October 2009)
  • D.V. Sadananda Gowda: Former 26th Chief Minister of Karnataka and Central Railway Minister, ex-BJP President Karnataka State Unit.
  • Shobha Karandlaje: BJP Leader and Minister, Government of Karnataka.
  • K.G. Bopaiah: (Speaker of Legislative Assembly and Virajpet MLA)

 

Source: Wikipedia

Read More