ನಾಟಿ ಕೋಳಿ(ಊರು ಕೋಳಿ) ಮರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ

Pets


1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಯದ 2000 ನಾಟಿ ಕೋಳಿ (ಊರು ಕೋಳಿ) ಮರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 8762350132

Other classifieds

OPEN

Pure blended coffee powder.

Services

Everlasting Aroma, handpicked seeds with the best selection finely roasted and powdered .  Taste awesome .

 

Both filtered powder and finely powder are available. 

 

BUSINESS HOURS                                                                                 
Mon 9:00 AM – 6:30 PM                                                 
Tue 9:00 AM – 6:30 PM
Wed 9:00 AM – 6:30 PM
Thu 9:00 AM – 6:30 PM
Fri 9:00 AM – 6:30 PM
Sat 9:00 AM – 6:30 PM
Sun 9:00 AM – 12:00 PM
 
CONTACT
 
OPEN

Openings in HDB FINANCIAL SERVICES LTD

Jobs

Openings in HDB financial services Ltd

 Location :Bangalore

Role : Branch Operations Executive

Experience: 1+ years

Contact
Manjuprasad
9113901948

OPEN

Interior Designers / Architects - DESIGN ETHICS

Services

Opening Shortly in our Kodagu for finest modern interior Design and Architecture solution in Kushalnagar, DESIGN ETHICS, 

A complete showroom for all interior Architecture solution at one place, Do visit our FB page for more info

www.designethics.in

Facebook: DesignEthicsIndia page

OPEN

CCE

Jobs

CCE
Job Summary
Offered Salary : ₹10,000 - ₹15,000 Monthly + Attractive incentive
Location : Chandra Layout
Shift Timings : US/UK Shift
Weekly Days Working : 5 Days Working

Education : Under Graduation? Graduation
Experience : Min 06 months to 2 yrs of experience
Experience of a International Voice Process is Mandatory
Age: Minimum 18 years

Job Description

Mandatory skills:
- Fluency in English
- Self Motivated
- No MTI
- Willing to work in night shift

Interested candidates can send resume to info@globelead.in

CLOSED

Land for sale Sullia

Rent / Sale

15.5 cents land for sale Kanthamangala Sullia 

more details contct 9113901948