Market Updates: 2020-11-29Arecanut Mangaluru : Coca - Rs.15000Arecanut Mangaluru : New Variety - Rs.19000Arecanut Mangaluru : Old Variety - Rs.23500Arecanut Puttur : New Variety - Rs.17500Arecanut Puttur : Old Variety - Rs.25000Arecanut Sulya : Coca - Rs.16000Arecanut Sulya : New Variety - Rs.19200Arecanut Sulya : Old Variety - Rs.24500Coconut Mangaluru : Grade- II - Rs.12000Coconut Mangaluru : Grade-I - Rs.25000Coconut Sulya : Grade- II - Rs.6000Coconut Sulya : Grade-I - Rs.15000Cashew Mangaluru : Local(Raw) - Rs.14500Cashew Sulya : Local(Raw) - Rs.14000Rubber : RSS-4 Rs.13,100.00(0.00)Rubber : RSS-5 Rs.12,700.00(-50.00)Rubber : ISNR-20 Rs.11,600.00(0.00)Rubber : Latex(60% drc) Rs.9,035.00(0.00)Coffee : Arabica Parchment-Rs.6875-7100/50KGCoffee : Arabica Cherry-Rs.3550-3700/50KGCoffee : Robusta Parchment-Rs.5300-5400/50KGCoffee : Robusta Cherry-Rs.2800-2950/50KGPepper : Pepper-Rs.475/KGArecanut Puttur : Coca - Rs.13000Coconut Puttur : Grade- II - Rs.10500Cashew Puttur : Local(Raw) - Rs.11500
10
Kutumba
18
Gothra
500+
Families
4,00,000+
People

RECENT MEMBERS

Img20201016092325

Thanu kuyyamudi

Jpeg 20201129 130359 1092248019

Mokshith

Img 20201124 wa0015

Vathsala Nanaiah

Female

Shakunthala Nanaiah

Screenshot 20200707 110853 gallery

Prashanth gowda

20201106 201915

Kiran kumar k

RECENT ARTICLES

Picsart 06 20 11.41.07

ಕಲ್ಲ್ ಜಾರ್ತುಟ್ಟು

30 Jun 2020

 

ನಿನ್ನೆ ಹಿಂಬೋತು ಮಳೆ ಜೋರು ಬಿದ್ದಂರ್ದ ಇಜ್ಜಲ್‌ಲಿ ಚೆಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಂಗೆನೇ ಉಟ್ಟು. ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಎದ್ದಾಂಗೆ ಅಕ್ಕು ಇಜ್ಜಲ್ ಗುಡ್ಸಿ ಮೂಲೆಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪು ದರ್ಗ್‌ನ ಸಣ್ಣ ರಾಶಿಂದ ನೀರುಮ್ಮುಣಿಗ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಂಡ್ ಕಟ್ಟ್‌ತಾ ಒಳೊ.ಬಹುಶಃ ಅದರ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂಬೋತುಗೆ ಕೊಯ್ದಿದ್ದ ಹಲ್ಸ್‌ನ ಹಣ್ಣ್‌ನ ಮೂರಿನೋ ಅಲ್ಲಾ ಮಿಂಞಿರ್‌ಗ ಇನ್ನೂ ಇರಕು ಕಂಡದೆ!

 

ಅಡ್ಗ್ಯೊಳೆಗೆ ಚಂದ್ರಮಕ ಕಪ್ಪು ಕಾವಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪೂಜಿ, ಹಲ್ಸ್‌ನ ತೋಳೆಹಾಕಿ ಕಡ್ದ ಬಂದನ ಹೊಯ್ತಾ ಒಳೊ‌.ದೋಸೆನೆ ಇರಕು ಅದ್,ಗಮ್ಮಂತ ಪೊರ್ಮಳ ಆಚೆ ಬೈಲೊರೆಗೆ ಬರ್ತುಟ್ಟುಗಡತ,ಕೊಟೆಗೆ ಮೂಲೆಲಿ ಕತ್ತಿ ಒಚ್ಚಿಕಂಡಿರ್ವ ಪುಕಾರಿ ಕರ್ದ್ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹಳ್ಸೆಲ್ ಬಾಯಿ ಬುಟ್ಟ್ ನೆಗಾಡ್ತುಟ್ಟು.ಅಂದರೆ ಅವಂಗೆ ಇಂದ್ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಬೊಳ್ಪುನ ಚಾಯದ ಹೊತ್ತ್‌ಗೆ ಹಲ್ಸ್‌‌ನಣ್ಣ್ ದೋಸೆನು,ಏನಾರ್ ಕಾರ ಹುಳ್ಳಂಗೆ ಗೈಪು‌ಲಿ ಕಂತ್‌ಸಿ ತಿಂಬಕೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಟ್ಟುತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೇಗ ತೋಟದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಂಡ್ ಹೋತ್.

 

ಹಟ್ಟಿಲಿದ್ದ ದನಗ ಪುಕಾರಿನ ತೋಟಕೋವ ಬೀಸ ನೋಡಿ ನಾವ್ಗೆನೂ ಇಂದ್ ಬೇಗ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತರ್ಸಿ, ಇಂವ ಬಾವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಮೋಂತೇಳಿ ಬೈಪಣೆಲಿ ದುಂಡು ಇಸಿದ್ ನೋಡ್ಚೊಳೊ.ನಿನ್ನೆ ಹಲ್ಸ್‌ನಕಾಯಿ ಸಾರೆ ಗಡ್ದ್ ತಿಂದದ್ಕೆ ಇರಕು ಈಗ ಅದ್ ಬಿಡ್ದ್‌ದ್ ಹುಲ್ಲು ಎಷ್ಟ್ ರುಚೀ ಅಲಾಂತ ಅವವೆ ದನಗ ಮಾತಾಡಿಕಂಡಾಂಗೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿಕಣ್ತಾ ಒಳೊ.

 

ಅಲ್ಲೇ ಹಟ್ಟಿ ಕರೆಲಿ, ಹೇಂಟೆ ಚೋಳು,ಚೋಂಕುರುನಾಂಗಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಗಾಟ್‌ನ ಮೊಣ್ಣು‌ನ ಕೇರಿ" ಕ್ಕ್‌ಕ ಕ್ಕಕ್ ಕಕ್"ತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಳ್ಸಿದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಸಿಕೆ ಕರಿತುಟ್ಟು.ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿ ಆ ಚೋರೆ ಗಿಂಡ್ಙ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಹಾರಿಕಂಡ್...ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಳೆಗೆ ಇಳ್ಕಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಹಟ್ಟಿನ ಕರೆನ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಸಿಟು…

 

ಅಲ್ಲಿ ಸೂರಡಿ ಚಿಂಟೆಲಿ ಕುದ್ದಿದ್ದ ಉಗವಂಗೆ ಇನ್ನೆಂತ ಕೆಲ್ಸ..?ಬೊಳ್ಪುನ ಬಿಸ್ಲ್‌ಗೆ ತಲೆಗೆ ಮಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತ್ ಕಾಲ್‌ ನೀಟಿ ಕುದ್ದಿದ್ದವ್,ಅವರ ಬಿಳಿಕೂದಲ್‌‌‌ನ ಬಾಚಿ‌ದಾದಾಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂದಲ್‌ನ ಬೆರ್ಳ್‌ಲಿ ಉಂಡೆಕಟ್ಟಿ ಚಾಳೆಬುಡಕೆ ಇಡಿಕೆ ಇಜ್ಜಲ್ ಕರೆವರೆಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಊರಿ ನಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಗ್ತೊಳೊ.ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಕರೆನ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಮಾಜಿ ಹಿಡ್ದ್ ಹೌದೊ ಅಲ್ಲನೊಂತ ಜಾರ್ದೆ...ಈ ಸಂಗತಿ ಮನೆಲಿ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಟ್ಟು ಮತೆಲ್ಲವ್ಕೆ ಗೊತುಟು.ಈ ಸುಬ್ಬು ನಾಯಿಗೂ ಗೊತುಟು,ಏಕೆತೇಳ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಕು ಹಸಿಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಕಂಡಿರಿಕನ ಕೊತ್ತಿನ ಬೆರ್ಸಿಕೋಗಿ ಕಾಲ್‌ಜಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗರಿತ್ತ್..

 

ಅದ್ಕಾರ್ ಬಾಯಿ ಬಾದ್ಲೆ,ಅಕ್ಕು ಮನೆಒಳೆಗೆ ದೋಸೆ ಮುರ್ದ್ ಮೊತ್ತಿ ಮೀನ್‌ಗೈಪುಗೆ ಕಂತ್‌ಸಿ ತೀಂತುಟ್ಟು.ಒಲೆಲಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಚುಂಯ್ ಚುಂಯ್ ಮರ್ಟ್‌ಕಂಡ್ ಹದಲಿ ಹೊತ್ತಿಕಂಡುಟ್ಟು.

ಉಗವ ಇಜ್ಜಲ್ ಕರೆನ ಚಾಳೆಬುಡದಕ್ಕಲೆ ದೊಣ್ಣೆ ಊರಿಕಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಳೊ…..

 

ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಪಣೆಲಿ ಕಳ್ದೊರ್ಸ ಸಿಡ್ಲ್ ಬೊಡ್ದ್ ಸತ್ತಿದ್ದ ಚಿರ್ವೆ ಮರ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಣ್ಗಿಟು,ಆಪು ಇಸಿರಿ ಲಟಲಟ‌ತ ಲಾಯ್ಕ್‌ನ ಹೋಳ್ ಆದು.ಎಂಟಡಿ ಕೊಯ್ದರೆ ಕತ್ರಿಕೊಳ್ಳಿಗೂ ಆದು…!

Read More
Statue

ಆತ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಕು

01 Nov 2019

ಒಂದ್ ದಿನ ಒಬ್ಬ  ಹೈದ ಕೆಲ್ಸದ ಹಂತಲಿ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟತ್.  ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಇತ್ತ್ , ಅವ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿಕಂಡ್ ಇತ್ತ್ . ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತ್, ಅದ್ನ ನೋಡ್ದ ಹೈದ ಶಿಲ್ಪಿ ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತ್ , "ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರದ ಎರಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕಾ?"ತ ಕೇಳ್ತ್ .  ಆಗ ಶಿಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ ಬೇಕಾದು ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ತ ಹೇಳ್ತ್. ಆಗ ಹೈದ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಉಟ್ಟಲ ಮತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆತ್ತುದು ತ ಕೇಳ್ತ್ . ಅದ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೊನೆ ಹಂತಲಿ ಊನ ಆತ್ ತ ಹೇಳ್ತ್ . ಆಗ ಹೈದ ಮೂರ್ತಿನ ಲಾಯಿಕ ನೋಡಿ ಲಾಯಿಕ ಉಟ್ಟಲ ತ ಹೇಳ್ತ್ . ಆಗ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂಗು ಹತ್ರ ಗೆರೆ ಆಗುಟ್ಟು ತ ಹೇಳ್ತ್ .  ಆಗ ಹೈದ ಇದರ ಎಲ್ಲಿ ಇಸಿರೆ ತ ಕೇಳ್ತ್ .  ಆಗ ಶಿಲ್ಪಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ರಲಿ ತ ಹೇಳ್ತ್ . ಆಗ ಹೈದ ಅಷ್ಟು ಎತ್ರಂದ ಮೂರ್ತಿನ ಮೂಗು ಹತ್ರ ಇರುವ ಗೆರೆನ ಯಾರ್ ನೋಡ್ವೆತ ಕೇಳ್ತ್ , ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿಲ್ಸಿ ಹೈದ ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತ್ "ನಾನು ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರು...."

ನಾವು ಯಾರ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೊಕುತ ಇಲ್ಲೇ , ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಕು.

ಹರ್ಷಿತ ಕೇಶವ ಪೇರಿಯನ
ಮರಗೋಡು

Read More
152873437 56aacda65f9b58b7d008fab4

ಮಟನ್ ಮಾಧವಣ್ಣ....

15 Oct 2019

                    ಅಂದ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಹಳೆಗೇಟ್ ಸಂಕ ಮುಳ್ಗಿ ಪಳ್ಳಿನ ಕೊಡಿಮಾತ್ರ ಕಾಂಬತಿದ್ದ ವರ್ಷ, ಗಂಟ್ ಮಾರಾಪು ಪೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಕಂಡ್ ಊರು ಬುಟ್ಟು ದೂರದ ಬೊಂಬೈಲಿ ಒಕ್ಕ್ ಲ್ ಕುದ್ದಿದ್ದ ಮಾಧವಣ್ಣಂಗೆ ಪುನಃ ಊರುನ ಗ್ಯಾನ ಆಕೆ ಸುರಾದ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಿ ಬಂದ  ಆ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ... ಅದೇ ರಾಜರಥದ ಪದ್ಯ.. "ಸುಳ್ಯ ದಾಟಿ ಸಂಪಾಜೆ... ಮಡಿಕೇರೀಲಿ ತಂಪಾದೆ..." ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ದ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗದೇ ಇರಿಕೂ ಕಾರಣ ಉಟ್ಟು. ಇವಂಗೆ ಪಾಲ್ ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೊಂಳ್ವ ಹಲ್ಸ್ ನ ಮರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕಳ್ಪೆ ಹಾಕಿಟುತ!! ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜಗಳ, ಕೋಮಣ ಜಿಡ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೂ ಹೋಗುವಂಥದಲ್ಲತ ಅವಂಗೆ ಹೊಳ್ಯಕಾಕನ ಆಗಲೇ ಬಾಂಬೆಲಿ ಒಕ್ಕ್ ಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತ್. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಣ್ಣ್ ನ ಪೊರ್ಮಳನ ಹನೀಸೂ ಮರ್ತತ್ಲೆ. ಉಂಬಕೆ ಈಗಳೂ ಕೊಸ್ಲಕ್ಕಿ ಗಂಜಿನೇ ಆಕು!! ಮಂಙನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಬಾಸೆಲೇ ಮಾತಾಡ್ದು. ಹೈದಂಗೂ ಅದೇ ಕುಸಿ. ಶಾಲೆಲಿ ಏಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ,ಮರಾಟಿ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅವ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಾಸೆ ಮಾತಾಡ್ದೆತ ಒಳ್ದ ಮಕ್ಕಳೂ ಇವನ ಹಂಞ ಮೇಲೆನೇ ಇಸ್ಯೊಳೊ. ಹಿಂಗಿರ್ಕಾಕನ ಒಮ್ಮೆ ಊರುಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ನೋಡಿಕಂಡ್ ಬಾಕೆ ಮನ್ಸಾದೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಅಣ್ಣ ಸೋಂಪಣ್ಣಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಯೇ ಬುಟ್ಟತ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಕೇಳಿಕೆ ಬಂದದೆನಾಂತ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಸಂಶಯ ಸುರಾದರೆ, ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ " ನೋಡ್ದರಿಯಾ.. ಕಡೆಗೆ ಗುಡ್ಸಿಟ್ಟ ಕುಂಟು ಮಾೖಪುನೇ ಗತಿತ ಬರ್ತೊಳೊ" ತ ಸೂನೂ ಹೊರ್ಟತ್. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿನೇ ಹಗೆ ಅಲ್ಲ??!!

                       ನಿಘಂಟ್ ಆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ಮಾಧವಣ್ಣ ಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಹಳೆಮನೆನ ಪತ್ತಾಯದ ಹಲಗೆ,ಮರಮುಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮನೆನ ಬಾಗಿಲ್,ದಾರಂದ, ಬಿಟ್ಟ, ಪಕ್ಕಾಸ್ ಗಳಾದರೆ, ಕರೆಲಿದ್ದ ಒರ್ ಮಾಡ್ ನ ನೀರಡಿ ಕೊಟೆಗೆನ ಕುರುಹೇ ಇಲ್ಲೆ!! ಇನ್ನ್ ಸೂರಡಿಗೆ ನೇಲಿಕಂಡಿರುವ ಪಡಿ ಮಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಕೆ ಸಿಕ್ಕುದು? ಚೂರು ಹೊತ್ತ್ ಕಾಲ್  ನೀಂಡಿ ಕುದ್ದ್ ಮಂಙನ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್ಟವಂಗೆ ನೆಂಪಾತ್, ದಿವರ ಹಿತ್ಲ್ ನ ಬೈನಾಟಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಹೊಸ್ತಾಗುಟುಗಡ, ಕೈ ಮುಗ್ದ್  ಬರೊನೊತ. ಕಟ್ಟೆ ಪುಣಿ ಎಲ್ಲಾ  ಹೋಗಿ ಚೋಡಿ ಕರೆಲೇ ದಾರಿ ಆಗಿ, ತೋಟದ ಕರೆನ ಕಲ್ಲ್ ಕಕ್ಕಟ್ ಹತ್ತಿ ಇಳ್ದಂವ ದಿವರಹಿತ್ಲ್ ಲಿ ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿಕಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಷ್ಟೂ ಕಾಡ್ ಮಾೖನ​ ಮರಲಿ ಒಳದ್ ಒಂದ್ ನೆಕ್ಕರೆ ಮರ ಮಾತ್ರ. ಅದೂ ಬರುವರ್ಷ ಇರಿಕಿಲೆ ಕಂಡದೆ!! ಬಲ್ಲೆ  ಒಳಗೆ  ಸುರ್ಗೆ, ಕತ್ತಿ, ಮಣಿಗಂಟೆಗ ಇದ್ದ ಜಾಗೆಗೆ ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನೇ ಕಳ್ಸ್ ತಿತ್ಲೆ. ಹೊರಗ್ಯಾದ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಅಂತೂ ಅತ್ತ ತಿರ್ಗಿನೂ ನೋಡ್ ತಿತ್ಲೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕ್ ನ ಚಾವಡಿ. ಆಗಲಿ... ಬೈನಾಟಿಗೂ ಒಂದ್ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲಾತ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ್  ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಾನದ ಕರೆಲಿದ್ದ ಹುಲ್ಲ್ ಕುಮೇರಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೂಪಾಗುಟು. ಕರೆ ಕರೆಲಿದ್ದ ನರ್ವಳ, ಬ್ಯಾಪರ ಕಾಯಿ ದೈಗ ಹೋಗಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ದೈ ಮರ ಆಗಿ ಹೋಗುಟು. ಕಡೆಗೂ ಒಂಚೂರೂ ಬದ್ಲಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ ತೇಳ್ರೆ ಕಳ್ಪೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅದೇ  ಬೊಂಳ್ವ ಹಲ್ಸ್ ನ ಮರ. ಕಪ್ಪ್ ಕಪ್ಪ್ ಗೋಂದ್ ಅರ್ಸಿಕಂಡ್ ಅರೆ ಒಣ್ಗ್ಯಂಡಿದ್ದ ಮರ  ಮಾತ್ರ ಇವಂಗೆ ಅಯ್ಯೆ,ಅಪ್ಪ ಬುಟ್ಟೋದ ಮಕ್ಕ ಮರ್ಟ್ ಕಂಡ್ ನಿತ್ತ್ ಕಂಡಿರುವಾಂಗೆ ಕಂಡದ್ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!!

                        ಮಾಧವಣ್ಣ ಊರ್ ಗೆ  ಎತ್ತಿದ ನಾಕ್ ನೇ  ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಡ್ಡಸ. ಇನ್ನ್ ಕೇಳೊಕಾ? ಕಾಡ್ ಮಾಸ  ಆಗಿಯೇ ಆಕು. ಕೆಡ್ಡಸಲಿ ಕಾಡ್ ಮಾಸ ತಿನದಿದ್ದರೆ ಎಲು ಕುಟ್ಟೆ ಚುರ್ದದೆತ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ನೆಂಪುಟ್ಟು. (ಅಂದ್ ನ ದಿನಲಿ ಕಾಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಡೆ  ಮುತ್ತ್ ಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದ್ ನೆವನನೂ ಆಗಿದ್ದಿರ್ದು!!). ತಮ್ಮ  ಬಂದದ್ ಜಾಗೆ ಎಳ್ಕಂಬಕಲ್ಲ..  ಬದ್ಲ್  ಜಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರತ ಗೊತ್ತಾದ ಸೋಂಪಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಬೆಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್ಡಿಸಿದೇ ಆಚೆಕರೆನ ನಾಣು, ಎಂಕುನ ಸೇರ್ಸಿಕಂಡ್. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಧವಣ್ಣನ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿಗಳೇ... ಅದರ್ಲೂ ನಾಣು ಅಂತೂ ತೆಳಿಲಿ ಬಿದ್ದ ಎಲಿನಾಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚುರ್ರ್ಂಟಿಕಂಡೇ ಉಟ್ಟು. ಬರೇ ನೆಕ್ಕ್ ಬಸಲೆ!! ಮನೆ ಹಿಂದೆನ ಬೀಜ ಕೊಚ್ಚಿ ದಾಟಿ,ಹತ್ತಿ, ಇಳ್ದ್ ಆಚೆಕರೆಗೆ ಎತ್ತ್ ಕಾಕನ ಮಾಧವಣ್ಣಂಗೆ ಸಾಕೋ ಸಾಕ್. (ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೆ ನೋಡಿ!!). ಆದರೂ ನಾ ಇಂದ್ ಒಂದ್ ಮಿಗ ಹೊಡ್ದೇ ಹೋದುತ ಹೇಳಿಕಂಡದೆ. ದರ್ಗ್ ಲಿ ಜಾರಿಕಂಡ್, ಇಳಿವಲ್ಲಿ ಚುರ್ಕರ ಕುದ್ದ್ ಕುಂಡೆ ಜಾರ್ಸಿಕಂಡ್, ಮುಳ್ಳ್, ಗಿಡ್ಡೆ  ತರ್ಸಿಕಂಡ್, ಚಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ  ಒಳಗೆ  ತಬ್ಬುರ್ಸಿಕಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಗಂಡಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದ್  ಎತ್ತಿದೊ. ಕಡೆಗೆ ಸೋಂಪಣ್ಣನೇ ಇವನ ತಲೆಗೆ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಕೈಗೆ ಬೆಡಿ  ಕೊಟ್ಟ್ ಹೊಡಿತೇಳಿ ಕರೆಲಿದ್ದ ಹಡಿ  ಕೊದೆಂಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೂರ್ತ್. ಚೂರ್  ಹೊತ್ತ್ ಕಳ್ದ್ ಚರಚರ ಸದ್ದ್ ಕೇಳಿ, ಬುಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಕೊಟ್ಟದರ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಎಳ್ದೂ ಬುಟ್ಟತ್. ಆದರೆ ಸದ್ದ್ ನೋಡ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಳ್ದೆ.. ಏನೋ ಆಂಜಿದಾಂಗೆ!! ಅತ್ತ ಕೆಂಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಂಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಡ್ಡೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲನೇ ಅಲ್ಲ!! ಅಲ್ಲಾ  ಇದೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಲ್ಕಜೆ ಪೀಡೆನ ಕಣ್ಕಟ್ಟ್ ಹೆಂಗೇತ ನೆನ್ಸಿ ನಾಳೆ ಬಂದ್  ನೋಡೊನೋತ ತಿರ್ಗಿ ಸಾ ನೋಡದೆ ಹೆದ್ರಿಕಂಡೇ ಮನೆಗೆತ್ತಿದೊ. ಮಾರ್ನೆ  ದಿನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರೆ ಗಡಿಗುಡ್ದೆ ಪುರ್ಬುನ ಆಡ್ ತೋಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ತಲೆ ಚೆಲ್ಲ್ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ, ಕೊಟ್ಟೆಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಟು.. ಅಷ್ಟೇ!! ಅಂತೂ ಪುರ್ಬುಗೆ ಹನೀಸ್ ಬೆಚ್ಚ  ಮಾಡಿ, ಹೊಡ್ದ ಆಡ್ ನ ಚೋಲಿ ಜಾರ್ಸಿ, ಸಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಮುಗ್ಸಿದೊ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣ "ಬಾಂಬೆ ಮಾಧವ" ಹೋಗಿ "ಮಟನ್ ಮಾಧವ"ತ ಪುಗರ್ತೆ ತಕಂಡತ್!!

 - ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಂಟುಕಾಡು
 

Read More
Header sound

ಅರೆಭಾಷೆ ಐಸಿರಿ - ಸಂಚಿಕೆ ೨

09 Oct 2019

ಕೈಲುಮೂರ್ತ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ.

Play Audio

COMING SOON ...

Chat
LIVE CHAT
Cricket
LIVE SCORE
App
FAMILY TREE